ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2010

ಪ್ರಿಯ ಸತಿಗೆ

ಸತಿ ಎಂಬ ಮಮತೆಯಲಿ ನಾ ನುತಿಸುವವನಲ್ಲ ;
ಮೇಣಲ್ಲವಿದು ಪತಿಯ ಮೋಹದ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ.
ಅನುಭವವನಾಡುವೆನು : ನೀ ದೇವತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಕಣ್ಣು ಕೊರೈಸುವಂತಹ ಮಿಂಚಿನಂತಲ್ಲ ;
ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ! ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹೇ ಮಾ ಸತಿಯೇ,
ಧೀರೆ, ಸಂಯಮ ಶೀಲೆ, ರೂಪದಲಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ
ನೀನೆ ದೇವತೆಯೆನಗೆ ; ತ್ಯಾಗ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ
ನೀನೆ ದಿವ್ಯಾದರ್ಶವೆನಗೆ, ಓ ಪ್ರಿಯರತಿಯೆ!

ನೀನು ಮಾವನ ಮಗಳೇ? ಗುರುಕರುಣೆಯಿತ್ತ ಕೃಪೆ :
ಅವನ ಆಶೀರ್ವಚನವೀ ಚೆಲ್ವು ರೂಪದಿಂ
ಬಂದೆನ್ನನೆತ್ತುತಿದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಪದಿಂ
ಬೆಳಕಿನೆತ್ತರಕೆ - ಎಂದೆದೆಮುಟ್ಟಿ ನಂಬಿದಪೆ!

ದೇವಿ, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನೀನೆ ಭಾವವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ
ಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ; ಪ್ರಾಣಕೆ ಪ್ರೇಮಶಕ್ತಿ!

                                            - ಕುವೆಂಪು
                                             ' ಜೇನಾಗುವಾ '

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Navee ಹೇಳಿದರು...

ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ