ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2010

ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು

ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಲ್ಪತರುವೆ,
ನನ್ನ ತೃಷ್ಣೆಯ ಅಮೃತಸರವೆ,
ಹೋಗಿ ಬರುವೆ; ಬೇಗ ಬರುವೆ;
ಬೆಚ್ಚ ಮುತ್ತನಂತೆ ತರುವೆ!

ಕಣ್ಣ ತಾವರೆ ತೊಯ್ಯದಿರಲಿ ;
ಮುಡಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೊರಗದಿರಲಿ ;
ತುಟಿಯ ಚೆಂಜೇನಾರದಿರಲಿ ;
ಬಂದೆ ಬರುವೆನು, ಏನೆಯಿರಲಿ!

ಮುಗಿಲನುಳಿಯುವ ಮಿಂಚು ಎಂತು
ಮರಳಿ ಸೇರ್ವುದು ಮುಗಿಲನಂತು
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದು ನಿಂತು
ಮುತ್ತು ಕೊಡುವೆನು - ಇಂತು, ಇಂತು!

                         - ಕುವೆಂಪು
                                ' ಜೇನಾಗುವಾ '   
                 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: