ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2013

ನದಿಯ ನೋಡಬೇಕು

ತುಂಗೆ ದಡದಲ್ಲಿ
ಹೊಂಗೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ
                            ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು
ಮಾತು ಸಾಕಾಗಿ
ಮೌನ ಬೇಕಾಗಿ
                           ನದಿಯ ನೋಡಬೇಕು.

ಅಂಥ ಮೌನದಲಿ
ನಿನ್ನ ಇಡಿಯಾಗಿ
                 ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು
ಮೌನ ಹೂವಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ಕಾಯಾಗಿ
                ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು.

ಆ ಹಣ್ಣ ಪಡೆದು
ರೋಮಾಂಚಗೊಂಡು
                           ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಯ ಚಾಚಿ
ತನ್ಮಯತೆ ಪಡೆವ
ಆ ಕ್ಷಣದಲಿರುವ
                          ಆನಂದವನ್ನೆ ಬಾಚಿ.

                          - ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ