ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2010

ಪೋರಿ ಪೋರ

ಪೋರಿ ನೀನು, ನಾನು ಪೋರಾ
ಮಾರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಳರಾಗಿ
ನೆಚ್ಚಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವs
                         ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಾ I ಇದ್ದರೆ -
                                                ಶಿವನೆ ಬಲ್ಲಾ.

ಯಾಕ? ಏನು? ಎಲ್ಲಿಗಂತs
ನಾಕು ಮಾತು ಕೂಡಾ ನಾವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಗs
                           ಕೇಳಲಿಲ್ಲಾ I ಉತ್ತರಾ
                                               ಹೇಳಲಿಲ್ಲಾ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹಾsಳಂತs
ಬಣ್ಣ ಕಡೆಬಾಳದಂತs
ಬಾಳುವೀ ಸುಳ್ಳಾಟಂತs
                             ಹೆದರಲಿಲ್ಲಾ I ಯಾರೂ
                                                       ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲಾ.

ಆಡಿದ್ದೊಂದs ನೋಡಿದ್ದೊಂದs
ಹೂಡಿದ್ದೊಂದs ಕೂಡಿದ್ದೊಂದs
ಬೇರೆ ಮಾತು ನನಗ ನಿನಗs
                        ಗೊತ್ತs ಇಲ್ಲಾ I ಗುಟ್ಟು
                                           ಶಿವನೆ ಬಲ್ಲಾ.

                                - ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ
                                   ' ನಾದಲೇಲೆ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: