ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2010

ಇದೊ ಪಂಜರ

ಇದೊ ಪಂಜರ, ಅದೊ ಮುಗಿಲು!
ಒಂದು ಕಿರಿದು, ಒಂದಗಲು!

ಅಲ್ಲಿ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗು,
ಕತ್ತಲಿಲ್ಲಿ ಒಳಗು ಹೊರಗು,
ನೊಣ ನೊರಜಿಗು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗು 
ಹಾರಲಿಂಬು ಎಲ್ಲ ಬಳಿಗು.

ಅಲ್ಲಿ; ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಗೋಡೆ
ಸುತ್ತು ಮುತ್ತು ಎತ್ತ ನೋಡೆ
ಬರುವವರೆಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ
ಬೆಲೆಯು ಬರದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ;

ಸಂಕಟಗಳದದು ಮಾಲೆ;
ಹರಿಯ ಕಲಿಸಲಿದು ಶಾಲೆ.
ಆ ತಿಳಿವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು
ಮುಗಿಲಿಗು ಪಂಜರ ಮಿಗಿಲೋ.
ಮುಗಿಲಿಗು ಪಂಜರ ಮಿಗಿಲಿಗು.

                                   - ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
                                      ' ನಾದಲೀಲೆ '


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: