ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2010

ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ

ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ -
                                                             ಎಣಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಡದಿರು
                                                                             ಒಲೆದು ಒಲಿಸಿ ಸುಖವಿರು
                                  ಎಷ್ಟೆಯಿರಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಮಿಗಿಲು - ತಮ್ಮ ಕಿರಣ ತಮಗೆ ಹಗಲು;
                                                                  ಉಳಿದ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲು.
               ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿಯೆ ಬೀಡು ಮತ್ತೆ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂಗಳು
                                                                     ಉಳಿದ ಲೋಕ ಹಿತ್ತಲು.

 ಮುತ್ತಿನೆಕ್ಕಸರವನಿಕ್ಕೆ
                                                                 ಮುದ್ದಿಗೆ ಕಳೆಕಟ್ಟಿತೆ ?
        ತೊಯ್ದ ಎವೆಗೆ ಮುದ್ದನಿಡಲು
                                                                    ಮುದ್ದಿಗೆ ಅದು ತಟ್ಟಿತೆ?
       ಕುದಿದು ಬಂದ ಕಂಬನಿಯಲು
                                                                    ಕಂಪು ಬರದೆ ಬಿಟ್ಟಿತೆ?
     ಮುತ್ತು ರತುನ ಹೊನ್ನು ಎಲ್ಲ
                                                                  ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣ ವೈಭವಾ
                                                                           ಎಲವೊ ಹುಚ್ಚು ಮಾನವಾ.
           ಒಂದು ಷೋಕು  - ಬರಿಯ ಝೋಕು
                                                                          ಬದುಕಿನೊಂದು ಜಂಬವು
                                                                          ಒಲವೆ ಮೂಲ ಬಿಂಬವು.

ಸಪ್ತ ನಾಕ ಸಪ್ತ ನರಕ
                                                                     ಅದರ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲು
ಮನ್ವಂತರ ತನ್ವಂತರ
                                                                       ಅದರ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲು
     ಸಿಂಹಾಸನವನೇರಿ ಕುಳಿತೆ;
                                                                             ತೊಡೆಗೆ ತೊಡೆಯ ಹಚ್ಚಿದೆ
       ಸರಿಯೆ, ಒಲಿದ ತೋಳಿಗಿಂತ
                                                                          ಅದರೊಳೇನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ?
      ಎದೆಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚಿಕೊಂಡು
                                                                        ಏಕೊ ಏನೊ ಮೆಚ್ಚಿದೆ
      ಮರದ ಅಡಿಗೆ ಗುಡಿಸಲಿರಲಿ
                                                                              ಅಲ್ಲೆ ಒಲವು ಮೆರೆಯದೇ  
                                                                              ನಲಿವು ಮೇರೆವರಿಯದೇ!

                                                                               - ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ
                                                                                ' ನಾದಲೀಲೆ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: