ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2010

ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದಿದೆ ಭಾವೀ ವರ್ಷ 

ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದಿದೆ ಭಾವೀ ವರ್ಷ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಭರವನೆ ನೀಡಿ
ಭ್ರಮೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನೋವೋ ನಲಿವೋ
ಬರುವುದ ಕರೆವೆವು ಹಾಡಿ

ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಕೂರದೆ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ
ಕೂತದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸಾದೀತೆ?
ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬೇವೂ ಬೆಲ್ಲ

ಕಾಲದ ಚೀಲದೊಳೇನೆ ಇರಲಿ
ಕಾಣದ ಅನುಭವ ನೂರು
ಎಲ್ಲವು ಇರಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಬರಲಿ
ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಅರಳಿ

ಸುಖವೊ ದುಃಖವೊ ಒಂದೇ ಬಂದರೆ
ಏನಿದೆ ಅದರಲಿ ಘನತೆ?
ಎರಡೂ ಬೆರೆದು, ಬಹುಸ್ವರ ನುಡಿದು
ಮೂಡುವುದೇ ನಿಜಗೀತೆ!

                                                         - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: