ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2010

ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs


ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs
                     ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡು             IIಪII

       ೧
ದನಕರದ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿ
ಸಂಜೆಯ ಹೂಳಿ
ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟ್ಯsದ
 ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟ್ಯದ II
ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನಕ ಇತ್ತ
ಕೈಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತ
ಕೈಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತs
ಚಂದ್ರಿಕಿ ಚಂದ್ರಮರ ಜೋsಡs
                                             ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡ II


ಕಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ
ಒಂದೆ ಸವನೆಲ್ಲ
 ಎಲ್ಲನೂ ನುಣುಪs
 ಎಲ್ಲನೂ ನುಣುಪು II
ಇದು ಹಾಲಗಡಲಿನs ಸೀಮಿ
ಚಂದ್ರಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ
    ಚಂದ್ರಮನೆ ಸ್ವಾsಮಿs
  ಏನೆಂಥ ಹಂದರದ ಈsಡs
                                             ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ರೋಹಿಣಿಯು ಎದೆಯ ಕೆಂಪೆಳ್ಳು
ಗೆಳತಿ ಅವನವಳು
ನಲೀತಾಳ ಮುಂದs
ನಲೀತಾಳ ಮುಂದ II
ಹಾಕ್ಯಾರ ಚಿಕ್ಕಿಗೆಳತ್ಯಾರ
ಕೃತ್ತಿಕೀ ಹಾರ
ಕೃತ್ತಿಕೀ ಹಾsರs
ಕಳಿಲಾಕ ಇದ್ದ ಬಿದ್ದ ಕೇsಡs
                                            ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ನೆರೆದವರು ಹರುಹಿದರು ಊದಿ
ಮಂತ್ರಿಸಿದ ಬೂದಿ 
ಮೆಚ್ಚು ಮಾಟಕ್ಕs
ಮೆಚ್ಚು ಮಾಟಕ್ಕ II
ನೆಲದವರು ನಿದ್ದಿಯ ಪಾಲು
ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು
ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾsಲುs
ಅರಹುಚ್ಚು ಎಚ್ಚತ್ತರು ಕೂsಡs
                                             ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ಮದುಮಗಳ ಕಣ್ಣಿನs ಬಗೀ
ಚಂದಿರನ ನಗಿ
ಸುತ್ತ ಹರಿದsದs
 ಸುತ್ತ ಹರಿದsದ II
  ಕಂಡವರ ಬಾಳು ಮರಿಸ್ಯsದ
ತಣ್ಣಗಿರಿಸ್ಯsದ
ತಣ್ಣಗಿರಿಸ್ಯsದ
ಇದು ಮಾಯಕಾರರ ಬೀsಡs
                                        ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ಸೂಸಿರುವ ನಗಿಯು ಬಗಿಹೀರಿ
ಮದಾ ತಲಿಗೇರಿ -
ಧಾಂಗ ಟಿಂಹಕ್ಕಿ
 ಹಾಂಗ ಟಿಂಹಕ್ಕಿ II
ಚೀರ್ತsದ ಗಿಡಾ ಬಿಟ್ಟೋಡಿ
ಗಿಡಕ ಸುತ್ತಾಡಿ
 ಗಿಡಕ ಸುತ್ತಾsಡಿs
ಬೆಪ್ಪಾಗೆದ ಕಾಡೂಮೇsಡs
                                    ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ಮರ ಮರದ ಗೊನೀಗೆ ಕೂತು
ಹಾರಿ ಮೈ ಸೋತು
ತೆಪ್ಪಗs ಗಾsಳಿs
ತೆಪ್ಪಗs ಗಾಳಿ II
ತೂಡಕಸತsದ ತಾನೀಗ
ಜಂಪು ಬಂಧಾಂಗ
ಜಂಪು ಬಂಧಾಂsಗs
ಇದು ಅದರ ತುಪ್ಪಳದ ಗೂsಡs
                                    ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ಹೂತsದ ಸುಗಂಧಿ ಜಾಲಿ
ಗಮ ಗಮಾ ಬೇಲಿ
ತುಳಕತದ ಗಂಧs
ತುಳಕತದ ಗಂಧ II
ಶ್ಯಾವಂತಿ ಹೂವಿನ ಕಂಪು
ಇಡಿಗಿಸಿತು ತಂಪು
ಇಡಿಗಿಸಿತು ತಂಪು
ಇದು ಸಾಕು; ಬೇರೆ ಏನು ಬ್ಯಾsಡಾs
                                    ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II


ದಣಿಸಿದಾ ಹಗಲು ಹಿಂಗ್ಯsದ
ಕತ್ತಲಿಂಗ್ಯsದ
ಬೇರೆ ಈ ಕಾsಲs
 ಬೇರೆ ಈ ಕಾಲ II
  ನಡು ನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ಧಾಂಗ
 ಕನಸು ಬಿದ್ಧಾಂಗs
ಕನಸು ಬಿದ್ಧಾಂಗs
ತೆರೆದsದ ತಣವಿಕೀ ನಾsಡs
                                 ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II

೧೦
 ಜಗ ಧವಳ ಗಂಗ್ಯಾಗ ಮುಳುಗಿ
ಮೈ ಮನಾ ಬೆಳಗಿ
ಸಮಾಧಿಯು ಹತ್ತಿs
ಸಮಾಧಿಯು ಹತ್ತಿ II
ಮೋಡನೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಯಾವ
ತೆನೀ ಮಾಗ್ಯಾsವs
ಹಾಲುಣಿಸು ಎಲ್ಲಕೂ ಪಾsಡs
                               ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs II

೧೧
ಅರೆ ಮರವು ಮಾಡುವೀ ಬಂಧ
ಯಾವುದೀ ಛಂದ
ಯಾವುದೀ ಧಾsಟಿs
 ಯಾವುದೀ ಧಾಟಿ? II
ಸವಿರಾಗ ಬೆರಸಿದs ಉಸಿರು
ಇದಕ ಯಾ ಹೆಸರು
ಇದಕ ಯಾ ಹೆಸsರs?
ಅಂಬಿಕಾತನಯನ ಹಾsಡs
                         ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡ II

                              - ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
                                 ' ನಾದಲೀಲೆ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: