ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2010

ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ

ಶುಭ ನುಡಿಯೆ 
                   ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I
                                                                ಶುಭ ನುಡಿಯೆ            II ಪ II        
ಮುಂಗಾಳು ಕವಿಯುವಾಗ
ಹಸುಗೂಸಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗಿ
ಕಕ್ಕಾವಿಕ್ಕಿಪಡುತ ಪಾಪ
ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಳುತಲಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                       ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ಇರುಳು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ
ಹಣತಿಸೊಡರು ಹೆದರಿದಂತೆ
ತಾನು ತಣ್ಣಗಾದೇನೆಂದು
ಚಿಳಿ ಚಿಳಿ ನಡುಗುತ್ತಲಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                    ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ನಿದ್ದೆ ಬಳಲಿ ಬಳಿಯಲಿ ಬಂದು
ಕೂಡಿದೆವೆಗಳಾಸರೆಯಲ್ಲಿ
ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಒರಗುವ ಅದನು
ಒಂಟಿ ಸೀನು ಹಾರಿಸುತಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                  ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ಕತ್ತಲೆಯ ಕೆಸರಿನ ತಳಕೆ
ಮಿನಮಿನುಗುವ ಹರಳುಗಳಂತೆ
ಚಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತೊಳಗುತಲಿರಲು
ಗಳಕನೊಂದು ಉಳುಕುತಲಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                  ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ಉಸಿರ ತೂಗು - ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ
ಜೀವ ಮೈಯ ಮರೆತಿರಲಾಗಿ
ಒಳಗಿನಾವ ಚಿಂತೆಯ ಎಸರೋ
ತಂತಾನೆ ಕನವರಿಸುತಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                  ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ನಟ್ಟಿರುಳಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ನೊಂದ ಜೀವ ಮಲಗಿರಲಾಗಿ
ಸವಿಗನಸನು ಕಾಣುವಾಗ
ಗೂಗೆಯೊಂದು ಘೂಕ್ಕೆನುತಿತ್ತು
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                  ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ಎಚ್ಚರಾದ ಪೆಚ್ಚು ಮನವು
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಹರಿಯುತಲಿರಲು
ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲ ಆಕಳಿಸಿದರೂ
ಹಲ್ಲಿಯೊಂದು ಲೊಟಗುಡುತ್ತಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
                  ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ಬೆಳಗಿನ ತಂಗಾಳಿ ಬಂದು
ನಸುಕು ಮಸುಕು ಮೂಡುತಲಿರಲು
ಚಿಲೀ ಪಿಲೀ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಂದು
ಹಾಲಕ್ಕಿ ಉಲಿಯುತಲಿತ್ತ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

ನಿನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ನಂಬಿ ಎದ್ದೆ
ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಕವಿದ್ದು
ನೀನೆ ಶುಭ ನುಡಿಯುವಾಗ
ಎನಿದ್ದೇನು? ಎಲ್ಲಾ ಶುಭವೇ!
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ
ಶುಭ ನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ I ಶುಭ ನುಡಿಯೆ I

                                           - ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
                                             ' ನಾದಲೀಲೆ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: