ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2011

ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗಿ

ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗಿ!
ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೆನೆನೆನೆದು
                  ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗಿ                ಪ

ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗಿ
ದಾರು ಗಾಟಿ ಮಾಳ್ಪರಿಲ್ಲ
ಕಾಳ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ನಾನು
                        ಮೇಲಕೇರಿ ಮೆಟ್ಟಲಾರದೇ                        

ಮುರಕ ತೊಲೆಯು ಹುಳಕ ಜಂತಿ
ಕೊರೆದು ಸರಿದು ಕೀಲ ಸಡಲಿ
ಹರಕ ಚಪ್ಪರ ಜೇರಗಿಂಡಿ
                  ಮರೆತು ನಾನು ಮುಚ್ಚಲಾರದೇ                  

ಕರಿಕಿ ಕಸವು ಹುಲ್ಲ ಹತ್ತಿ
ದುರಿತ ಭವದ ಇರುವಿ ಮುತ್ತಿ
ಜಲದ ಭರದಿ ತಿಳಿಯ ಮಣ್ಣು
      ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಏಕವಾಗೀ    
             
ಕಾಂತೆ ಕೇಳ ಕರುಣದಿಂದ
ಬಂತು ಕಾಣೆ ಹುಬ್ಬೀ ಮಳೆಯು
ಈಗ ಶಿಶುವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ
                             ಮೇಘರಾಜ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ                             

                                    - ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಸಾಹೇಬ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: