ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2011

ಯಾಕೆ ಅವನ ಕಂಡೆನೋ !

ಯಾಕೆ ಅವನ ಕಂಡೆನೋ !
ಪ್ರೇಮದ ಸವಿಯುಂಡೆನೋ !
ಇಲ್ಲವಾಯಿತದೇ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ,
ನಲ್ಲನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸು ಹೃದಯ ನಿಲ್ಲವು

ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹಾಯುತ್ತಿದ್ದ
ಹೃದಯ ಇದೇ ಏನು?
ನೂರು ರುಚಿಯ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ
ಮನಸು ಇದೇ ಏನು?
ಬಿಗಿದ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಕೇ
ಸೆಳೆದನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತನ್ನ ಚಂದಕೇ !

ಮುಗಿಲ ಹನಿಗೆ ಕಾಯುತಿರುವ
ಚಕ್ರವಾಕ ನಾನು,
ಚಂದ್ರಿಕೆಗೇ ಬೇಯುವಾ
ಚಕೋರಪಕ್ಷಿ ನಾನು,
ಯಾರು ಕಂಡರೇನು, ಏನು ಅಂದರೇನು?
ಲಜ್ಜೆ ತೊರೆದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಅವನ ದಾಸಿ ನಾನು

                                                         
                                                                - ಡಾll ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ  

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: